NWDA Recruitment 2023
Recruitment

NWDA Recruitment 2023 : નેશનલ વોટર ડેવલપમેન્ટ એજન્સીમાં ભરતી, આજે જ અરજી કરો, 40000 રૂપિયા સુધીનો પગાર

NWDA Recruitment 2023 : NWDA ભરતી 2023: નેશનલ વોટર ડેવલપમેન્ટ એજન્સી એ NWDA ભરતી 2023 માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ https://nwda.gov.in/ પર સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. સત્તાવાર સૂચના મુજબ, ભરતી અભિયાન હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓ માટે 40 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની છે. લાયક ઉમેદવારો પાસેથી 18મી માર્ચ 2023થી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે અને ઓનલાઈન નોંધણી માટેની છેલ્લી […]